Cookiemelding

Drugsinfoteam.nl is onderdeel van Brijder Verslavingszorg en daarmee Parnassia Groep.

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Parnassia Groep is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Drugsinfoteam.

Gebruik informatie

Parnassia Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Parnassia Groep van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Parnassia Groep, welke op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Drugsinfoteam.nl verwerkt alleen gegevens die u verstrekt bij het stellen van uw vraag, zoals uw e-mailadres.

Doelstelling gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, namelijk het beantwoorden van uw vraag. We gebruiken uw gegevens alleen hiervoor. De dienstverlening van Drugsinfoteam beperkt zich tot het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. Derhalve worden uw gegevens ook niet geregistreerd in een patiëntendossier.

We bewaren uw gegevens volgens de wettelijke gestelde bewaartermijn van 15 jaar.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Parnassia Groep geen gegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de patiënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Parnassia Groep conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Parnassia Groep conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

Cookiebeleid

Parnassia Groep maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Parnassia Groep maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.

Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Parnassia Groep, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Testen

Op deze site wordt verwezen naar zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden.

(Externe) links

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites van de Parnassia Groep. Voor die websites is deze disclaimer ook van toepassing.

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan de Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat deze externe websites uitsluitend ter informatie zijn, de Parnassia Groep heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

De bezoeker heeft recht op inzage in, correctie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens. Hij kan hierom verzoeken via info@drugsinfoteam.nl.

Vragen en feedback

Parnassia Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@drugsinfoteam.nl.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij de webmaster.

© Drugsinfoteam.nl 2018. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.